Về

Đan Nguyên

Về ngang qua đường cũ Lá vẫn xanh nguyên màu Có đôi chùm hoa lạ Chợt tím vì mong nhau. Về ngang qua quán cũ Nhạc vẫn vang trong chiều Lời ca như sóng vỗ Cuốn lòng theo bay theo. Về ngang qua sông cũ Đò xưa nay đã già Trăng hẹn hò thuở nọ Giờ tách bến nao xao. Về ngang qua phố cũ Nhạc lòng theo gió mưa Ngỡ khi mình đứng đợi Chung đầu dưới hiên xưa. Về ngang qua trường cũ Bông dưng thèm vu vơ Trái me ai chia nửa Đến bao giờ thôi chua?

VIDEO